THE DEVELOPMENT OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES IN PERSONNEL MANAGEMENT
Abstract and keywords
Abstract (English):
Personnel and their social and psychological characteristics map out strategic management tasks of a modern organization. The paper features the socio-psychological methods and technologies of personnel management in the civil service. The objective was to define the potential of management of civil servants with the help of modern socio-psychological technologies. The research employed the methods of scientific knowledge, such as system, situational, expert assessments, logical analysis, analogies, and sociological methods. The research results can be used by state structures when building their own personnel management systems. The study revealed the appropriateness of the socio-psychological orientation of personnel-technologies in the civil service and the structural format of the socio-psychological technologies in the management of civil servants. The authors built an integral model of adaptation of socio-psychological staff-technology to specific conditions. They also describe prevention of the professional burnout syndrome in public service. The study featured the case of Office of the Russian Federal Penitentiary Service in the Stavropol region.

Keywords:
personnel, personnel-technology, social-psychological methods, civil servants, professional burnout
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Kondrat'eva E. V. Formirovanie i razvitie instrumentariya adaptivnyh personal-tehnologiy v sfere intellektual'nyh biznes-uslug: dis. ... kand. ekon. nauk. Voronezh, 2006. 244 s.

2. Ivanov V. N., Patrushev V. I. Innovacionnye social'nye tehnologii gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya. 2-e izd., per. i dop. M.: Ekonomika, 2001. 327 s.

3. Erina N. A. Psihologicheskie osobennosti professional'nogo mentaliteta gosudarstvennyh sluzhaschih: dis. … kand. psihol. nauk. M., 1997. 172 s.

4. Prokop'eva V. G. Sovremennye kadrovye tehnologii gosudarstvennoy i municipal'noy sluzhby i novoe kachestvo gosudarstvennoy vlasti // Nauchnyy vestnik Ural'skoy akademii gosudarstvennoy sluzhby: politologiya, ekonomika, sociologiya, pravo. 2008. № 2. S. 50-52.

5. Panarin I. A. Social'no-psihologicheskie svoystva lichnosti gosudarstvennyh sluzhaschih kak osnova sovershenstvovaniya kadrovoy raboty: dis. … kand. psihol. nauk; Moskva, 2002. 168 c.

6. Camoykina N. V. Sindrom professional'nogo vygoraniya // Medicinskaya gazeta. 2005. № 43. Rezhim dostupa: http://www.help-patient.ru/psychological_help/doctors/professional_burning/ (data obrascheniya: 01.02.2018).

7. Osuhova N. G., Kozhevnikova V. V. Profilaktika professional'nogo vygoraniya: praktiko-orientirovannyy seminar // Shkol'nyy psiholog. 2006. № 16. S. 18-31. Rezhim dostupa: http://psy.1september.ru/article.php?id=200601609 (data obrascheniya: 01.02.2018).

8. Orel V. E. Fenomen «vygoraniya» v zarubezhnoy psihologii: empiricheskie issledovaniya // Zhurnal Prakticheskoy psihologii i psihoanaliza. 2001. № 3. Rezhim dostupa: http://psyjournal.ru/articles/fenomen-vygoraniya-v-zarubezhnoy-psihologii-empiricheskie-issledovaniya?ID=2901 (data obrascheniya: 01.02.2018).

9. Psihologicheskoe obespechenie professional'noy deyatel'nosti: teoriya i praktika / pod red. G. S. Nikiforova. SPb.: Rech', 2010. 816 s.

10. Vinokur V. A., Agapova E. V. Affektivnye rasstroystva i samoocenka zdorov'ya u gosudarstvennyh sluzhaschih v processe professional'nogo «vygoraniya» // Medicinskaya psihologiya v Rossii. 2013. № 1. Rezhim dostupa: http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2013_1_18/nomer/nomer01.php (data obrascheniya: 01.02.2018).

11. Kondrat'eva E. V. Formirovanie i razvitie instrumentariia adaptivnykh personal-tekhnologii v sfere intellektual'nykh biznes-uslug. Diss. kand. ekon. nauk [Formation and development of tools for adaptive personnel-technologies in the sphere of intellectual business services. Cand. Econ. Sci. Diss.]. Voronezh, 2006, 244.

12. Ivanov V. N., Patrushev V. I. Innovatsionnye sotsial'nye tekhnologii gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniia [Innovative social technologies of state and municipal management]. 2nd ed. Moscow: Ekonomika, 2001, 327.

13. Erina N. A. Psikhologicheskie osobennosti professional'nogo mentaliteta gosudarstvennykh sluzhashchikh. Diss. kand. psikhol. nauk [Psychological features of professional mentality of civil servants. Cand. Psychol. Sci. Diss.]. Moscow, 1997, 172.

14. Prokop'eva V. G. Sovremennye kadrovye tekhnologii gosudarstvennoi i munitsipal'noi sluzhby i novoe kachestvo gosudarstvennoi vlasti [Modern personnel technologies of state and municipal service and a new quality of state power]. Nauchnyi vestnik Uralʹskoi akademii gosudarstvennoĭ sluzhby: politologiia, ekonomika, sotsiologiia, pravo = Scientific Bulletin of the Ural Academy of State Service: political science, economics, sociology, law, no. 2 (2008): 50-52.

15. Panarin I. A. Sotsial'no-psikhologicheskie svoistva lichnosti gosudarstvennykh sluzhashchikh kak osnova sovershenstvovaniia kadrovoi raboty. Diss. kand. psikhol. nauk [Socio-psychological characteristics of the personality of civil servants as a basis for improving personnel work. Cand. Psychol. Sci. Diss.]. Moscow, 2002, 168.

16. Samoykina N. V. Sindrom professional'nogo vygoraniia [Syndrome of professional burnout]. Meditsinskaia gazeta = Medical newspaper, no. 43 (2005). Available at: http://www.help-patient.ru/psychological_help/doctors/professional_burning/ (accessed 01.02.2018).

17. Osukhova N. G., Kozhevnikova V. V. Profilaktika professional'nogo vygoraniia: praktiko-orientirovannyi seminar [Prevention of Professional Burnout: A Practical Oriented Seminar]. Shkolʹnyi psikholog = School psychologist, no. 16 (2006): 18-31. Available at: http://psy.1september.ru/article.php?id=200601609 (accessed 01.02.2018).

18. Orel V. E. Fenomen "vygoraniia" v zarubezhnoi psikhologii: empiricheskie issledovaniia [The phenomenon of "burnout" in foreign psychology: empirical research]. Zhurnal Prakticheskoi psikhologii i psikhoanaliza = Journal of Practical Psychology and Psychoanalysis, no. 3 (2001). Available at: http://psyjournal.ru/articles/fenomen-vygoraniya-v-zarubezhnoy-psihologii-empiricheskie-issledovaniya?ID=2901 (accessed 01.02.2018).

19. Psikhologicheskoe obespechenie professional'noi deiatel'nosti: teoriia i praktika [Psychological support of professional activity: theory and practice]. Ed. Nikiforov G. S. Saint-Petersburg: Rech', 2010, 816.

20. Vinokur V. A., Agapova E. V. Affektivnye rasstroistva i samootsenka zdorov'ia u gosudarstvennykh sluzhashchikh v protsesse professional'nogo "vygoraniia" [Affective disorders and self-assessment of health among civil servants in the process of professional "burnout"]. Meditsinskaia psikhologiia v Rossii = Medical psychology in Russia, no. 1 (2013). Available at: http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2013_1_18/nomer/nomer01.php (accessed 01.02.2018).


Login or Create
* Forgot password?